fot. pixabay.com

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. W przypadku kotłów opalanych biomasą, dofinansowane będą jedynie takie, które spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy).

Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Muszą to być zadania nierozpoczęte, dla których należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed modernizacją.

W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 30%, przy wymaganym wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2018 roku może wynieść do 35 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

O udzielenie dofinansowania mogłyby ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sztutowo. Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (w załączeniu).

W związku z powyższym zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do składania ankiet (w załączeniu) dotyczących wymiany źródeł ciepła do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 – w sekretariacie UG w Sztutowie lub e-mailem na adres info@sztutowo.ug.gov.pl. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Agnieszka Piórko, tel. 55 247 81 51 w. 35, e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl.

WYPEŁNIENIE ANKIETY NIE STANOWI ELEMENTU REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Po analizie zapotrzebowania Wójt Gminy Sztutowo podejmie decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zostanie wówczas przeprowadzona rekrutacja do projektu na zasadach, które określi stosowne zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo.