REALIZUJĄC PROJEKT “ZA ŻYCIEM” ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OŚRODEK KOORDYNACYJNO; REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Powiatu. i Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Nowodworskim  został wyznaczony do realizacji zadań
Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”DLA KOGO?

Dla dzieci z powiatu nowodworskiego w wieku od 0-7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

GŁÓWNE ZADANIA:

Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej – do 5 godzin w tygodniu
Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 – do 7 roku życia
Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów
Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka

W RAMACH ZAJĘĆ OFERUJEMY DZIECIOM NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:

Terapię w Sali Doświadczania Świata
Terapię logopedyczną
Terapię pedagogiczną
Zajęcia ruchowe /gimnastyka korekcyjna/
Rehabilitację ruchową
Fizjoterapię
Terapię ręki
Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
System Komunikacji Alternatywnej
Trening umiejętności społecznych
Metodę Dobrego Startu
Metodę stymulującą – Biofeedback
Terapię słuchową; metoda Alfreda Tomatisa
Terapię metodą Marii Montessori
Dogoterapię
Muzykoterapię
Sensoplastykę

Do pobrania: