fot. pixabay.com

Starosta Nowodworski realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.) zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi nelezy rozumieć:

  1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
  2. zanieczyszczenie wynikające z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
  3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  • wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  • informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi proszę przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański lub na adres e-mailowy: starostwo@nowydworgdanski.pl. Kontakt telefoniczny 55/247 36 71 wew. 144 lub 146

Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

Na podstawie uzyskanych danych Starosta Nowodworski sporządzi wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Ponadto informuje się, że władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie  tej powierzchni, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku.