W Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego odbyło się dzisiaj uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego miasta. Wspólnymi siłami marszałkowie województwa pomorskiego: Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski oraz burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski przeznaczyli środki budżetowe w wysokości ponad 4,7 mln złotych co stanowić będzie wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu zintegrowanego to niemal 8 mln złotych.

 

W ramach umowy Gmina Nowy Dwór Gdański pozyska m. in. środki na poprawę jakości przestrzeni publicznej miasta poprzez:

– dostosowania Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych,

– zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Tuga (od mostku Chińskiego do placu za ŻOK),

– zagospodarowanie ogólnego części wspólnych, podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz ciągów komunikacyjnych w centrum miasta.

W ramach umów, rewitalizacja miasta ma również objąć tzw. „walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany społecznie”, a ma się to odbywać poprzez m. in.:

– utworzenie Centrum Aktywności Rodziny i Miejsc Aktywności Rodziny (MAL),

– Kluboświetlice,

– organizowanie warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży,

– grup samopomocowych: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch Sąsiedzki,

– warsztaty żywieniowe, wycieczki,

– punkty konsultacyjne poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i terapeutycznego),

– Centrum Wolontariatu

I inne działania aktywizujące lokalną społeczność do aktywnego życia publicznego i samodzielności społecznej.

 

Zapraszamy do obejrzenia ceremonii podpisania i wypowiedzi burmistrza Jacka Michalskiego poniżej: