POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE – ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

KLUB TURYSTYCZNY SZUWAREK W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

XVI Spływ Wodami Żuław

NOWY DWÓR GDAŃSKI 2019

I  ORGANIZATORZY

– Klub Turystyczny PTTK „SZUWAREK” w Nowym Dworze Gdańskim

-Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

II WSPÓŁORGANIZATORZY

– Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

III CEL SPŁYWU

-Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ Pętli Żuławskiej”.

IV KOMITET ORGANIZACYJNY

-Komandor Spływu           – Roman Zdrojewski

-V-ce  Komandor              – Piotr Siwa

V TERMIN I TRASA SPŁYWU

 Spływ odbędzie się w dniach 21-23. 06 2019 roku na trasie:

 Drewnica- Rybina-Sztutowo-Osłonka-Rybina-Nowy Dwór Gdański

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17. 06. 2019.r na adres: pttk.szuwarek@gmail.com , lub telefonicznie tel. 504 243 371 lub 501 815 446.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 50,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

 21 8306 0003 0009 5136 3000 0020 Uwaga: konto należy do Katarzyna Podsiadła. W przypadku wpisania jako adresata „PTTK „Szuwarek” przelew zostanie odrzucony.

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl

VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

-Posiadanie dowodu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego               

  ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej.

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

  wypadków na czas trwania Spływu

VIII ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO

-znaczek pamiątkowy

-potwierdzenie punktów na TOK

-posiłek  w drugim dniu spływu

IX PROGRAM SPŁYWU

21. 06. 2019r , piątek

16.00  zbiórka uczestników na terenie przystani w m. Drewnica,

17.00 – uroczyste rozpoczęcie spływu, start na trasę I etapu spływu (rzeka Szkarpawa- dystans ok. 12 km,  zakwaterowanie, nocleg w warunkach turystycznych(własny śpiwór i materac)

22. 06. 2019r , sobota

09 30 start do II etapu spływu Rybina- Sztutowo- Osłonka- Rybina rz. Wisłą Królewiecką, Szkarpawą – około 15km, w trakcie posiłek

-wieczorna biesiada przy ognisku

23. 06. 2019r, niedziela

10. 00 start do III etapu na odcinku  Rybina- Nowy Dwór Gdański na dystansie ok. 15 km

16.00 uroczyste zakończenie Spływu.

XI UWAGI KOŃCOWE

-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

  Spływu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie wyłącznie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu.

– Osoby nie posiadające kajaków mają możliwość wynajęcia sprzętu u organizatora za opłatą ( koszt dzienny 10 zł )

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM

ORGANIZATORZY.